Vilkår for hhv. B2B og B2C

Betingelser vedr. transport, flytning af gods og opbevaring.

Flyttekompagniets handelsvilkår

Flyttekompagniets (CVR: 39180006) almindelige betingelser vedr. transport, flytning af gods og opbevaring.

Ved FLYTTEKOMPAGNIET (Cvr: 39180006) henvises der til selskabet Flyttekompagniet.

Ved KUNDEN henvises der til ejeren, respektive den, der på ejerens vegne er legitimeret til at bestille transport eller flytning.

§ 1 – Vilkår

Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser, af branchekutyme eller –sædvane eller af særlig skriftlig aftale parterne imellem, kan ikke gøres gældende.

§ 2 – Opgavens omfang

Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser, af branchekutyme eller –sædvane eller af særlig skriftlig aftale parterne imellem, kan ikke gøres gældende.

Transport og flytning omfatter ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af godset/flyttegodset, efter kundens anvisning. Af- og påmontering falder uden for Flyttekompagniets tilknyttede vognmænds forpligtelser; men kan aftales særskilt, mod betaling. Kunden kan få leveret flyttekasser og emballage til pakning af effekter såfremt dette aftales med Flyttekompagniet. Hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 70 kg, må der træffes særskilt aftale herom. Dette gælder også hårde hvidevarer, hvilket typisk udgør kr. 500,- pr. kolli. Alle ordrer og instruktioner skal af kunden angives direkte til Flyttekompagniets kundeservice.

Ved transport/flytning til udlandet er følgende gældende:

§ 2.1 Kunden erklærer ved sin underskrift, at der ikke befinder sig toldpligtige eller ulovlige effekter i gods eller indbo (f.eks. tobak, spiritus, narkotika, m.v.).

§ 2.2 Flyttekompagniet og/eller Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd forbeholder sig ret til regulering af den aftalte pris, såfremt der efter tilbudsdagen sker ændringer af f.eks. færge- og brotakster, valutakurser, andre udefrakommende prisændringer eller uoverensstemmelse af kundens opgavebeskrivelse.

§ 2.3 Alle kontante udlæg og omkostninger i forbindelse med ordning af attester, toldbehandling, forsikringer, færgebilletter, broafgifter, evt. pladsleje og de stedlige tarifmæssige drikkepenge føres i ekstra regning.

§ 2.4 Ved udlandstransport/flytning skal kundens evt. afbestilling tilgå Flyttekompagniet senest 7 dage før den aftalte tid for opgavens begyndelse.

§ 2.5 Ved øvrige transporter/flytninger skal kundens evt. afbestilling tilgå Flyttekompagniet senest 72 timer før den aftalte transportdag. Hvis afbestilling ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til §6, stk. e.

§ 3 – Farligt gods

§ 3.1 Farligt gods modtages ikke til transport uden særlig aftale. Kunden skal informere Flyttekompagniet om alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at godset kan transporteres iht. gældende myndighedskrav. Får Flyttekompagniet ikke kendskab til alle nødvendige oplysninger, kan Flyttekompagniet når som helst og hvor som helst aflæsse godset for kundens regning uden, at Flyttekompagniet er pligtig til at svare erstatning.

§ 3.2 Det er kundens pligt at sørge for, at transporten ledsages af lovlige dokumenter, som kræves i henhold til bestemmelserne omkring transport af farligt gods.

§ 3.3 Kunden hæfter for omkostninger og for eventuelle skader som følge af, at godset er overgivet til befordring, uden, at kunden er fremkommet med de ovennævnte oplysninger.

§ 4 – Ansvar

§ 4.1 Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd bærer ansvaret som fragtførere.

§ 4.2 Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd er dog kun ansvarlig for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd eller det af dette antagne mandskab. Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd er således f.eks. ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen beskaffenhed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt forekommer under møbelransport og opbevaring).

§ 4.3 Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd er ikke ansvarlige for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes Flyttekompagniets tilknyttede vognmænds forhold.

§ 4.4 Kunden er pligtig til skriftligt at gøre Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd opmærksomme på, at der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper mv., guld, sølv, ædelstene og pengerepræsentativer mm.

§ 4.5 Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd er ikke ansvarlige for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

§ 4.6 Medmindre flytningen er bestilt med en total nedpakning, så har man som kunde ansvar for, hvilket indbo der skal medtages og ikke medtages. Er man ikke til stede under flytningen eller taget afsted inden afslutning, er det kundens eget ansvar. Flyttefolkene kan her ikke stilles til ansvar for mangler eller indbo der er taget for meget med.

§ 5 – Erstatningsansvar

§ 5.1 Kundens selvrisiko ved enhver skade udgør kr. 9999,-.

Flyttekompagniets tilknyttede vognmænds erstatningspligt begrænses til normalværdien, idet affektionsværdi eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre der er truffet særskilt skriftlig aftale herom.

§ 5.2 Flyttekompagniets tilknyttede vognmænds erstatningsansvar begrænses således:

 1. Skader på ting som Flyttekompagniet måtte forvolde under transport og flytning, erstattes maksimalt med: pr. flytteopgave max. kr. 1000.000,- pr. kolli max. kr. 500,-

Ved kolli forstås eksempelvis a) 1 flyttekasse b) 1 uindpakket genstand

§ 5.3 Dog gælder følgende begrænsninger:

 • Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes maksimalt med kr. 37.500,- pr. genstand.
 • Vin, tobak, spiritus erstattes maksimalt med kr. 25.000,- pr. læs. Ved kørsel for private, dækkes vin, tobak og spiritus ikke.
 • Bordplader erstattes maksimalt med kr. 5.000,-. Uforstærkede bordplader til montering af stenmaterialer af enhver art samt uforstærkede bordplader af træ med udskæring, transporteres/flyttes udelukkende for kundens egen risiko.
 • De maksimale summer kan forhøjes efter forudgående skriftlig aftale med Flyttekompagniet inden læsning påbegyndes. Dog skal værdier på over kr. 5 millioner skriftligt aftales med Flyttekompagniet senest 3 hverdage før transporten påbegyndes.

Forsikringssum for vin, tobak og spiritus kan max. forhøjes til kr. 250.000,-.

§ 5.4 Gebyr for forsikring opkræves særskilt

5.4 stk 1 Ved udlandstransport/flytning er Flyttekompagniets tilknyttede vognmænds erstatningsansvar begrænset til CMR-loven med max 8,33 SDR pr. kg. beskadiget eller bortkommet gods.

5.4 stk 2 Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd påtager sig ikke ansvar for skader på:

 • Uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods.
 • Gods som kunden eller dennes hjælpere selv er med til at behandle, pålæsse eller aflæsse.
 • Gods som er modtaget med forbehold på grund af skader.
 • Vin, tobak og spiritus jf. § 4 pkt. c.
 • Gods som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende, medmindre det ved modtagelsen konstateres, at Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd har forvoldt synlige skader på emballagen.
 • Alle former for elektrisk udstyr, medmindre Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd har forvoldt synlige skader.
 • Uforstærkede bordplader til montering af stenmaterialer af enhver art samt uforstærkede bordplader af træ med udskæring § 4 pkt. d.
 • Gods der af en eller anden grund ved sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering eller/og transport.

§ 5.5 Flyttekompagniet er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af rede penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, ædelsten eller lignende.

§ 5.6 Flyttekompagniet dækker ikke ansvar for følgende formuetab, selv om de er en følge af en person og/eller tingskade:

§ 5.7 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at omlevere den leverede ydelse.

§ 5.8 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til det transporterede.

§ 5.9 Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, bøder eller tilsvarende hvad enten de tilfalder det offentlige eller private herunder “punitive damages”.

§ 5.10 Flyttekompagniet er ikke ansvarlig for skader, der skyldes force majeure eller andre uforudsigelige forhold for Flyttekompagniet.

§ 5.11 Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en helhed, er Flyttekompagniets erstatningsansvar maksimeret til 1 kolli (kr. 37.500,-). Beskadiges enkelte dele af en sådan helhed, er Flyttekompagniet ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af selve helheden.

§ 5.12 Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede til Flyttekompagniet. Undtagelse hertil er værdiforringelseserstatning og reparation.

§ 5.13 I stedet for kontant erstatning forbeholder Flyttekompagniet sig ret til at levere kunden andre effekter – svarende til de bortkomne/beskadigede effekter eller til at udføre håndværksmæssig korrekt reparation af det beskadigede på et af Flyttekompagniets udvalgte værksteder.

§ 5.14 Flyttekompagniets erstatningsansvar begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

§ 5.15 Evt. erstatningskrav kan ikke modregnes i kørselsudgifter.

§ 6 – Reklamation

Ved indgåelse af aftale sender Flyttekompagniet en formular i PDF- format, som Kunde opfordres til at printe ud og udfylde. Formularen skal før opgavens udførelse og inden ankomst af Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd udfyldes med Kundes Navn, Adresse, Kontaktoplysninger og fuld liste over Kundes flyttegods.

§ 6.1 Flyttekompagniets tilknyttede vognmænds ankomst, skal formularen udfyldes med Vognmandens oplysninger og inden opgavens påbegyndelse, skal formularen være udfyldt og underskrevet af begge parter, som kundeaftale. Denne vedhæftet som Bilag 1Sammen med kundeaftalen skal liste over flyttegodset indgå i bilag 1. Der medfølger også et bilag 2, som er for eventuelle reklamation -og skadesanmeldelser. Såfremt der skal anmeldes reklamation skal dette ske skriftligt straks ved synlig skade/mangel. I andre tilfælde senest 48 timer efter udlevering af indboet/godset. Bilag 2 skal være udfyldt og underskrevet af både Kunde og Flyttekompagniets tilknyttede vognmand. Bilag 2, billeddokumentation og skadesanmeldelse skal fremsendes på forlangende og være Flyttekompagniet i hænde senest 48 timer efter opgavens udførelse har fundet sted. Ved manglende overholdelse, kan erstatningskrav ikke gøres gældende.

§ 7 – Videregivelse af persondataoplysninger

Ved indgåelse af en aftale med Flyttekompagniet, accepterer Kunde, at dennes persondataoplysninger må videregives til en af Flyttekompagniets tilknyttede underleverandører.

§ 8 – Flyttekompagniets ansvarsbegrænsning

Flyttekompagniet er et formidlingsmedie mellem kunde og Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd. Flyttekompagniet påtager sig ikke ansvar for tvister mellem Kunde og Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd. Dermed er Flyttekompagniets ansvar begrænset til at formidle information mellem Kunde og Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd samt at mægle eventuelle tvister mellem parterne.

§ 9 – Pris og betaling

§9.1 Prisberegninger på transport/flytning sker på basis af Flyttekompagniets, til enhver tid, gældende prisliste. Flyttekompagniets prisliste er tilgængelig på Flyttekompagniets hjemmeside.

§9.2 Der beregnes betaling for udbringning/afhentning af flyttekasser/emballage, der ønskes udbragt eller afhentet efter opgavens afslutning.

§9.3 I Force Majeure situationer eller andre forhold, der ikke kan tilregnes Flyttekompagniet, f.eks. særligt vanskelige adgangs-, trappe- og tilkørselsforhold, dårligt føre og anvendelse af ekstra trækkraft, og som har påført Flyttekompagniet unormale udgifter, kan Flyttekompagniet kræve ekstrabetaling herfor.

§9.4 Betalingen kræves almindeligvis af Flyttekompagniet umiddelbart før aflæsningen (udleveringen) påbegyndes. Der kan dog i særlige tilfælde kræves forudbetaling.

§9.5 Såfremt betaling ej foreligger ved aflæsning/udlevering i overensstemmelse med pkt. d, er kunden pligtig til at godtgøre kr. 2000 i administrationsgebyr for tilsendelse af elektronisk faktura samt godtgørelse af den ventetid som fragtføreren/flyttemændene har forbrugt ved anmodning om betaling.

§9.6 Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden senere end 48 timer før den aftalte transportdag (ved udlandstransporter senere end 72 timer før transportens påbegyndelse), er Flyttekompagniet berettiget til at afkræve kunden den minimumsbetaling, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for en transport af den pågældende art.

§9.7 For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til Flyttekompagniet beregnes der 8% i rente pr. påbegyndt måned. Flyttekompagniets betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre andet er aftalt.

§9.8 Der er ingen modregningsadgang i kørselsudgifter.

§9.9 Hvis ikke kunden har en særskilt skriftlig aftale med Flyttekompagniet herom, skal flyttekasserne leveres tilbage inden 4 uger efter transport/flytning er afsluttet. Såfremt ovenstående ej overholdes, vil dette blive modregnet i udbetalt depositum.

§ 10 – Aflysningsvilkår

Aflyses en opgave indenfor 48 timer fra flytningen finder sted, er kunden forpligtet til at betale flytningens fulde pris.

§ 11 – Generelt

§ 11.1 Ved aftale om ankomsttid, skal den angivne ankomsttid alene anses som inden for et tidsinterval på to timer. Der tages dog forbehold for, at dette tidsinterval ved særlig travle perioder kan forhøjes med op til 6 timer.

§ 11.2 Ved aftale om fast pris på flytning, skal alt være pakket og klar til flytning ved ankomst. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der blive beregnet timepris for den tid, som fragtføreren/flyttemændene måtte anvende ved nedpakning af godset.

§ 11.3 Flyttekompagniet forbeholder sig retten til at annullere eller udskyde en flytning, såfremt dette i helt særlige tilfælde må anses som nødvendigt. Denne annullering/udskydning berettiger ingenlunde Kunden til kompensation. Flyttekompagniet vil altid bestræbe sig på at komme til den aftalte tid +/- 1 time, dog kan det i sjældne tilfælde ske at vi må udskyde flytningen med mere end 1 time.

§ 11.4 Kunden skal sørge for at skrøbelige genstande såsom antikviteter, skrøbelige skulpturer, større glaskunst, vaser, billeder med glasramme bliver nedpakket i bobleplast. Lampeskærme skal tilllige være demonteret fra lampen, idet disse ellers ikke kan pakkes forsvarligt under transport.

§ 12 – Panteret og tvangssalg

§ 12.1 Det transporterede gods betragtes som overgivet Flyttekompagniet i håndpant for ethvert tilgodehavende, Flyttekompagniet har hos kunden.

§ 12.2 Kunden har – så længe godset er i Flyttekompagniets besiddelse – ikke ret til at sælge eller pantsætte det opbevarede gods.

§ 12.3 Beskadiges godset/indboet m.m., har Flyttekompagniet ret til at kræve erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller andre udbetalt.

§ 12.4 Udebliver Flyttekompagniets tilgodehavende mere end 14 dage efter anbefalet skriftlig påkrav er afsendt til den af kunden sidst opgivne adresse, er Flyttekompagniet berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte/opbevarede gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg af samtlige omkostninger ved realisationen. Et eventuelt restprovenu tilkommer kunden. Er provenuet mindre end Flyttekompagniets tilgodehavende, hæfter kunden for forskelsbeløbet.

§ 12.5 Hvis det tilbageholdte gods skønnes værdiløst, er Flyttekompagniet berettiget til, at lade godset destruere. Kunden vil, ved anbefalet og almindeligt brev, modtage meddelelse om destruktionen, til den af kunden sidst opgivne adresse. Hvis kunden ikke inden 10 dage efter afsendelsen af denne meddelelse godtgør Flyttekompagniets tilgodehavende og afhenter det tilbageholdte gods, er Flyttekompagniet berettiget til at destruere indboet.

§ 13 – Forsikring

§ 13.1 Ved opbevaring på Flyttekompagniets lager benytter kunden sin egen indboforsikring. Det er her nødvendigt, at kunden selv gør forsikringsselskabet opmærksom på opbevaringsstedet.

§ 13.2 En indboforsikring dækker blandt andet brand, vandskade, og indbrudstyveri, hvor der er brudt ind i en aflåst bygning.

§ 13.3 Flyttekompagniet kan helt undtagelsesvist gøres ansvarlig for evt. beskadigelse og/eller bortkomst af opbevaret gods, såfremt dette skyldes simpel tyveri eller forhold der særlig han henføres til Flyttekompagniet.

§ 14 – Udpluk af forsikringsbetingelserne

§ 14.1 Når Flyttekompagniet transporterer dine varer, kan du være sikker på at dine varer er forsikrede i henhold til forsikringsloven.

Du kan læse DMF’s fulde “almindelige betingelser” på brancheforeningens hjemmeside her. Et lille udpluk af vilkår, som er vigtige at huske, så forsikringen gælder:

Alle spejle, glas, malerier og lignende skal være pakket ind i bobleplast eller tilsvarende.

 • Fladskærms-tv og tilsvarende produkter skal være pakket ind i originalemballage.

Selvrisikoen udgør kr. 9999,-.

§ 14.2 Anmeldelse til forsikringen kan alene finde sted, såfremt der ikke foreligger et økonomisk mellemværende mellem Kunden og Flyttekompagniet. Ethvert tilgodehavende som Flyttekompagniet måtte have mod Kunden, skal godtgøres straks og senest før en evt. af anmeldelsen af skaden til forsikringsselskabet.

§ 14.3 Eventuelle skader på effekter SKAL anmeldes senest 48timer efter endt flytning.

§ 14.4 Flyttekompagniets tilknyttede vognmænd har en ansvarsbegrænsning op til 70.000 kr. pr. kolli og 500.000 kr. pr. læs. Ved kolli forstås til eksempel: a) 1 flyttekasse, b) 1 uindpakket genstand.

§ 15 – Værneting

Enhver tvist mellem kunden og Flyttekompagniet, herunder inkassering af Flyttekompagniets forfaldne tilgodehavender, afgøres af Retten i Glostrup/Østre Landsret.

Er du klar til at flytte?

Modtag et gratis tilbud inden for 24 timer

Fremhævede kundeudtalelser

Vores arbejdsplads benyttede sig af Flyttekompagniet for 2. gang, og kunne igen konkludere at de arbejder ultraprofessionelt både før, under og efter selve flytningen. De er altid til at komme i kontakt med, og svarer hurtigt og præcist på eventuelle spørgsmål. Derudover oplevede vi begge gange, at de mødte op til tiden og klarede opgaven meget hurtigt. Vi vil derfor anbefale andre at benytte Flyttekompagniet, hvis de ligeså ønsker et punktligt, professionelt og dygtigt flyttefirma.

 

Albert Svendsen

Flyttemændene beklagede sig ikke én eneste gang, da de skulle bære vores tunge ting ned fra et loftrum på 6. sal. Tværtimod havde de stadig overskud til et godt grin, og kunne tilmed også finde overskud til at give min søn en god dag med forskellige små sjove jokes og bemærkninger. Det er i høj grad, hvad vi forbinder med god service udover det sædvanlige!

Trine Meyer

Flyttekompagniet levede op til alle mine forventninger. Deres serviceafdeling var utrolig professionelle, venlige og service-mindede. Jeg måtte flere gange under forløbet ændre flyttedatoen, hvilket absolut ikke var noget problem. De beviste her gentagne gange, at de er lynhurtige, hvad angår effektiv planlægning, koordinering og udførsel. Tilmed fik jeg også inkluderet hovedrengøring på fraflytningsadressen. Skønt med et firma, der kan levere alt hvad man har brug for på én gang.

Jette Knudsen

Scroll til toppen